Hoppa till innehåll

Kvalitetsmärk företaget med vår auktorisation

Utbildnings­företagen auktoriserar svenska utbildnings- och matchnings­företag. Auktorisationen är en garanti för kvalitet och etik inom vuxen­utbildningen och arbetsförmedlingstjänster. Ett auktoriserat utbildnings- eller matchningsföretag måste hålla god kvalitet och ha rutiner för kvalitetssäkring och hantering av kvalitetsrisker. Det måste också uppfylla högt ställda krav på etiskt uppförande och sund ekonomi.

Alla vinner på auktorisation

 • Branschen

  Skapar en seriös och kvalitetssäkrad bransch.

 • Ditt företag

  Bevis för uppfyllande av högt ställda krav.

 • Konsumenten

  Kvalitetssäkring som skapar trygghet för köparen.

Vi auktoriserar både utbildnings- och matchningsföretag

Auktorisation för utbildningsföretag

Med vår auktorisation för utbildningsföretag kvalitetssäkrar du bolaget och bidrar till en seriös utbildningsbransch.

Villkor för utbildningsföretag

Medlemskap i Utbildningsföretagen

För att kunna ansöka om vår kvalitetsauktorisation för utbildningsföretag behöver ditt företag först och främst vara medlem i Utbildningsföretagen. Här kan du läsa om fördelarna med och villkoren för medlemskapet.

8 kvalitetskriterier

 1. God kunskap om kompetensbehovet som finns inom de yrken och yrkesroller som ni erbjuder utbildningar.
 2. Utbildningserbjudande som är relevant ur ett arbetsmarknadsperspektiv.
 3. Organisation och resurser som ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.
 4. Pedagogik som ger förutsättningar för deltagarna att nå sina mål med utbildningen.
 5. Rätt kompetens hos personerna som anlitas i utbildningen.
 6. Kontinuerlig metodutveckling i utbildningarna.
 7. Uppföljning och redovisning av utbildningarnas resultat.
 8. Systematiskt kvalitetsarbete oavsett pedagogisk plattform eller tjänst för att tillgodose kundens och andra intressenters krav och förväntningar.

Bedömningsskala

Vår bedömning av ditt utbildningsföretags kvalitet görs enligt nedanstående skala:

 • Inte tillräckligt hög kvalitet
  Utbildningsföretaget uppfyller inte kvalitetskriterierna och bedöms inte ha tillräckligt hög kvalitet.
 • Hög kvalitet
  Utbildningsföretaget uppfyller kvalitetskriterierna och bedöms ha hög kvalitet.

Auktorisation för matchningsföretag

Arbetsförmedlingen är beroende av kvalitetssäkrade matchningsföretag för att lyckas med sin reform, och där spelar vår auktorisation en nyckelroll.

Villkor för matchningsföretag

Medlemskap

För att kunna ansöka om vår kvalitetsauktorisation för utbildningsföretag behöver ditt företag först och främst vara medlem hos oss eller Kompetensföretagen inom Almega. Här kan du läsa om fördelarna med och villkoren för ett medlemskap i Utbildningsföretagen.

7 kvalitetskriterier

 1. God kunskap om kompetensbehov och relevanta tjänster ur ett arbetsmarknadsperspektiv.
 2. Organisation och resurser som ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.
 3. Arbetssätt som ger förutsättningar för deltagarna att nå målen med tjänsten.
 4. Rätt kompetens hos personerna som anlitas i verksamheten.
 5. Kontinuerlig metodutveckling i utbildningarna.
 6. Uppföljning och redovisning av tjänsternas resultat.
 7. Systematiskt kvalitetsarbete oavsett tjänst för att tillgodose kundens och andra intressenters krav och förväntningar.

Bedömningsskala

Vår bedömning av ditt matchningsföretags kvalitet görs enligt nedanstående skala:

 • Inte tillräckligt hög kvalitet
  Matchningsföretaget uppfyller inte de fastställda kvalitetskriterierna och bedöms inte ha tillräckligt hög kvalitet.
 • Hög kvalitet
  Matchningsföretaget uppfyller de fastställda kvalitetskriterierna och bedöms ha hög kvalitet.

Auktorisationsnämnden granskar våra medlemmars kvalitet

Auktorisationsnämndens huvudsakliga uppgift är att granska ansökningar om kvalitetsauktorisation och ge rekommendation till Utbildningsföretagens styrelse, som beslutar om auktorisation ska beviljas.

Den ansvarar även för revision, tillsyn och granskning av medlemmarnas efterlevnad av auktorisationskraven och ger rekommendation till Utbildnings­företagens branschchef eller styrelse om åtgärd vid överträdelser.

Hur arbetar Auktorisationsnämnden?

Nämndens genomgång av auktorisations- och tillsynsärenden sker enligt följande rutin:

 • Kort presentation om det ansökande företaget
 • Inledande frågor
 • Sammanfattning av på förhand utskickat underlag
 • Diskussion
 • Beslut om rekommendation

Vilka sitter i Auktorisationsnämnden?

Auktorisationsnämnden består av representanter från Utbildningsföretagens medlemmar, Utbildningsföretagens branschchef samt oberoende ledamöter. Nämnden leds av en oberoende ordförande. Samtliga ledamöter i Auktorisationsnämnden väljs vid Utbildningsföretagens årsmöte och omfattas av sekretess.

Auktorisationsnämnden 2024

Ordförande:

 • Katarina Ahlskog, Svensk Dos AB

Ledamöter:

 • Per Hammar, branschchef Utbildningsföretagen
 • Carina Dahllöf, Silf
 • Patrik Nystedt, PeTvå
 • Josua Falck, SIFU AB
 • Stefan Haglund, Företagsuniversitetet
 • Petra Rydbacken, Movant

Föredragande:

 • Johan Winsborn, kvalitets- och auktorisationsansvarig Utbildningsföretagen

Hur går tillsyn och granskning till?

Syftet med Utbildningsföretagens kvalitetsauktorisation är att påverka och höja kvalitetsnivån i utbildnings- och matchningsbranschen. Auktorisationsnämnden utövar därför tillsyn och granskning för att säkerställa efterlevnad av kvalitetsauktorisationen.

En tillsyn av ett företags kvalitetsauktorisation sker om Utbildningsföretagen får in en anmälan om överträdelse, om brister upptäcks vid uppföljande kvalitetsrevision eller på annan förekommen anledning.

När Utbildningsföretagens kansli mottagit anmälan inhämtar det svaromål från det anmälda företaget (inom en månad) och andra yttranden. Därefter tas ärendet upp i Auktorisationsnämnden.

Om överträdelsen betraktas som en mindre avvikelse hanteras den som en angelägenhet för medlemsföretaget och lämnas utan åtgärd.

Om överträdelsen visar på systematiska brister i förhållande till kvalitetsauktorisationen beslutar Auktorisationsnämnden om en förnyad granskning av kvalitetsauktorisationen enligt ordinarie process för uppföljande kvalitetsrevision. Om överträdelsen upptäcks vid uppföljande kvalitetsrevision tas ärendet direkt upp i Auktorisationsnämnden för rekommendation om åtgärd.

Åtgärder vid överträdelse

Om Auktorisationsnämnden kommer fram till att det har begåtts en överträdelse rekommenderar den Utbildningsföretagens branschchef eller styrelse att besluta om åtgärder. Åtgärden beror på överträdelsens art och omfattning, och den primära är rättelse. Då ska medlemsföretaget vidta åtgärder mot förseelsen som sedan följs upp av Auktorisationsnämnden.

Övriga åtgärder är varning eller fråntagande av auktorisation. En varning utdelas vid allvarlig överträdelse och innebär att auktorisationen kan komma att återkallas om medlemmen gör sig skyldig till förnyad förseelse. Auktorisationsnämnden följer även här upp hur företaget hanterat förbättringsåtgärderna genom särskild redovisning. Fråntagande av auktorisation sker när det står klart att medlemmen inte uppfyller villkoren för kvalitetsauktorisation – så som vid grova systematiska fel, när ett företag inte kan anses funktionsdugligt eller avstår från att söka förnyad auktorisation. Det är Utbildningsföretagens branschchef som beslutar om rättelse eller varning, medan beslut om fråntagande av auktorisation tas av Utbildningsföretagens styrelse. När ett tillsynsärende med brist på verifierad åtgärd bordlagts tre gånger dras auktorisationen in och medlemsföretaget sätts i karens sex månader.

Begränsningar i granskningen

Auktorisationsnämnden ersätter inte annan tvistelösning, som förhandlingsordningen på arbetsmarknaden eller offentliga organs myndighetsutövning. Auktorisationsnämnden har i stället att förhålla sig till andra instansers avgöranden och har att bestämma i vilken utsträckning dessa ska tillmätas betydelse. För Auktorisationsnämndens behandling av tillsynsärenden gäller därför följande begränsningar:

 • Auktorisationsnämnden prövar endast frågor som rör överträdelser mot kriterierna för kvalitetsauktorisation och tar inte upp ärenden som rör övriga villkor för medlemskap i Utbildningsföretagen, som i stället hänvisas till Utbildningsföretagens kansli.
 • Auktorisationsnämnden är inte skiljedomstol.
 • Auktorisationsnämnden dömer inte ut ersättningar eller skadestånd.
 • Auktorisationsnämnden prövar inte icke-medlemmars agerande.

Vår återkommande granskning

Medlemsföretaget ska varje år rapportera in underlag avseende effekten av utbildningarnas/matchningstjänsternas genomförande.

Utbildningsföretagens kvalitets- och auktorisationsansvarige genomför varje år cirka 20 uppföljande kvalitetsrevisioner i form av verksamhetsbesök och strukturerad revision av hur medlemsföretaget efterlever auktorisationskraven.

Utbildningsföretagens kvalitets- och auktorisationsansvarige genomför revisionen hos medlemsföretaget och tar fram revisionsrapport innehållande avvikelser och andra kommentarer. Revisionsrapporten redovisas i Auktorisationsnämnden, och medlemsföretaget har 60 kalenderdagar på sig, från färdigställd och kommunicerad revisionsrapport, att korrigera avvikelser.

Efter inkomna korrigeringar fattar Utbildningsföretagens branschchef beslut om omauktorisation och beslutet meddelas Utbildningsföretagens styrelse samt medlemsföretaget. Om korrigeringarna inte inkommit inom uppsatt tidsram förfaller kvalitetsauktorisationens giltighet.

Medlemsföretaget anmäler själv och utan anmodan eventuella förändringar och vidareutveckling från tidigare inlämnad självdeklaration.

Utbildningsföretagens kvalitets- och auktorisationsansvarige granskar förändringarna i dialog med ansvarig för kvalitetsfrågor hos medlemsföretaget och tar därefter fram ett beslutsunderlag till Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd.

Auktorisationsnämnden går igenom underlaget och ger en rekommendation till Utbildningsföretagens branschchef huruvida omauktorisation ska beviljas eller nekas. Utbildningsföretagens branschchef fattar sedan beslut om omauktorisation och beslutet meddelas Utbildningsföretagens styrelse samt medlemsföretaget.

Intresserad av att kvalitetsmärka ditt utbildnings- eller matchningsföretag med en auktorisation? Klokt!
Är företaget medlem hos oss kan du göra en intresseanmälan direkt.

Från intresseanmälan till auktorisation i 5 steg

Vad händer efter intresseanmälan?

När du gjort en intresseanmälan återkopplar vi till dig och stämmer av förutsättningarna och villkoren för en auktorisation för ditt företag. Sedan hjälper vi dig vidare med ansökan.

1. Vi återkopplar på din intresseanmälan

När du gjort en intresseanmälan återkopplar vi till dig och stämmer av förutsättningarna och villkoren för en auktorisation för ditt företag. Sedan hjälper vi dig vidare med ansökan.

2. Du gör en ansökan om auktorisation

Om ditt företag är medlem hos oss och uppfyller kraven för en auktorisation hjälper vi er med ansökan som består av en självdeklaration utifrån villkor och kriterier för kvalitetsauktorisationen.

3. Vi granskar din ansökan

När du har skickat in ansökan om auktorisation genomför vår auktorisations- och kvalitetschef en första granskning och begär vid behov kompletteringar. Parallellt analyseras självdeklarationen av Auktorisationsnämnden.

Om ditt företag bedöms klara auktorisationskraven bokas tid för verksamhetsbesök för en granskning av företaget av auktorisations- och kvalitetschefen.

4. Vi fattar beslut om din ansökan

Efter granskningen ger Auktorisationsnämnden en rekommendation till styrelsen som sedan fattar det avgörande beslutet.

5. Vi ger dig besked om auktorisationen

Du får ett skriftligt besked om auktorisationen har blivit beviljad eller avslagen. Blir den beviljad kan ditt företag använda vår auktorisationsstämpel. Auktorisationen gäller så länge ditt företag uppfyller kvalitetskriterierna och villkoren för medlemskap i Utbildningsföretagen.

Ta kontakt med oss!

Har du frågor gällande Utbildningsföretagens auktorisation för utbildnings- och matchningsföretag är du varmt välkommen att kontakta vår kvalitets- och auktorisationsansvarig Johan Winsborn.

Johan Winsborn

Expert/Specialist/Sakkunnig

Stockholm

+46724504977 E-post

Läs mer