Hoppa till innehåll

Våra frågor

Almega Utbildnings­företagen arbetar för att förbättra svenska utbildnings­företags förut­sättningar. Vi deltar aktivt och konstruktivt i samhälls­debatten kring vuxnas lärande och kompetensförsörjning.

Vi förbättrar dina villkor

Vi påverkar politiken. Som den största bransch­organisationen för utbildnings­företag är vi den naturliga samtalspartnern för regeringen och myndigheter. Varje vecka träffar vi politiker, tjänstemän och andra nyckelpersoner. Det innebär att vi är med och påverkar besluten som rör utbildning – alltid med medlems­företagens bästa för ögonen.

Vi bevakar omvärlden. För att du som medlem ska ligga steget före skickar vi ut exklusiv information om vad som händer i branschen och politiken. Genom våra professionella nätverk kan du bygga relationer med andra företag i branschen.

Vi gör skillnad. Med rapporter och seminarier tar vi fram nya innovativa förslag som gynnar medlems­företagens affärsverksamhet och förbättrar kvaliteten i branschen. Vi tar strid för medlems­företagens intressen – så att du slipper.

Smartare kompetensinvesteringar

Globaliseringen och teknikutveckligen ställer högre krav på det livslånga lärandet. Vi arbetar för smartare kompetensinvesteringar – det ska vara lika lönsamt att investera i en människa som i en maskin.

Gör det billigare för företag att vidareutbilda sina anställda. När företagen satsar på medarbetarnas kompetens tycker vi att de ska få göra ett särskilt kompetensavdrag. I ett kunskapssamhälle ska det inte vara mer ekonomiskt fördelaktigt att investera i maskiner än i människor.

Gör det billigare för individen att investera i sin egen kompetens. Det ska vara lönsamt för människor att utveckla sin egen kompetens för att kunna vara anställningsbara i framtiden.

Låt vuxeleverna själva välja mellan kommunala och fristående aktörer i ett nationellt auktoriseringssystem. Då blir likvärdigheten större över landet och vi slipper lägstapisupphandlingar.

Gör det lättare att karriärväxla – fortsätt utbyggnaden av yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan är en utbildningsform som år efter år presterar goda resultat. Ett skäl är det nära samarbetet med branscherna och utbildningsleverantörerna. Fortsätt utbyggnaden, men bevara dess särart.

Använd omställningsavtal och omställningsförsäkringar mer offensivt. Det finns omfattande resurser i omställningsavtalen och omställningsförsäkringarna, men dessa aktiveras huvudsakligen först när en person blivit uppsagt. Använd dem förebyggande i stället.

Upphandling med fokus på resultat

I upphandlingar av vuxen­utbildning ska kvalitet belönas, inte lägsta pris. En större del av ersättningen bör också vara baserad på vilka resultat som utföraren uppnår.

Varje år satsar det offentliga miljardbelopp på vuxen­utbildningen. Det handlar inte bara om komvux och sfi, utan också om arbetsmarknads­utbildningar hos Arbetsförmedlingen.

Utbildnings­företagen arbetar med att stärka upphandlingarna så att de genomförs med kvalitet i fokus. Vi vill komma bort från lägstapris-upphandlingar. Anordnarna bör också i större utsträckning få ersättningen efter uppnådda resultat.

Valfrihetssystem, särskilt modeller med auktoriserade utförare, ger inte bara eleverna en möjlighet att själva välja den utförare som passar dem bäst. Det gör också att aktörer med god kvalitet kan verka under längre tidsperioder.

Utbildnings­företagen vill:

  • att fler kommuner ska låta eleverna välja mellan olika utförare i auktorisationssystem (LOV)
  • att kvalitet ska premieras i LOU-upphandlingar, inte lägstapris
  • att utbildningsanordnarna i högre utsträckning ska få ersättning efter uppnådda resultat
  • att relationen mellan upphandlande myndighet och utförare ska präglas av dialog, tillit och partnerskap

Utbildnings­företagen arbetar med att sprida goda modeller för utbildningsupphandling och best practice. Läs mer nedan.