Hoppa till innehåll

Upphandling av utbildningstjänster

Att genomföra upphandlingar är inte helt enkelt. För utomstående från branschen sträcker sig erfarenheten oftast till att ha kontaktat ett utbildnings­företag.

Allt för många upphandlingar lägger för stor vikt vid pris och för lite vikt vid kvalitet. Vi vill skapa tillit, ömsesidigt och ett partnerskap mellan den upphandlande myndigheten och utbildningsaktörerna.

Upphandling är i vissa fall komplicerat och svårt. Tjänster anses av många upphandlare vara svårare att upphandla än varor. Utbildningstjänster kan uppfattas som enkla att beskriva och sedan köpas in. Denna föreställning är felaktig, upphandling av utbildningstjänster är tvärtom synnerligen komplext. Detta bland annat då det är en utmaning att beskriva tjänsterna, målen med upphandlingen, designa lämpliga kommersiella villkor och skapa bra kvalificeringskrav.

En bra upphandling av utbildningstjänster kan medföra stora positiva effekter, innovativa lösningar, kostnadsbesparingar och andra effekthemtagningar. Detta förutsätter ett gott arbete med alla delar av en upphandlingsprocess.

De flesta tjänstemän som kommit i kontakt med utbildningstjänster har gjort det genom att beställa någon form av utbildningsinsats. Det kan handla om till exempel SFI, arbetsmarknadsinsatser, kommunal vuxen­utbildning eller yrkesvux. Det ska vara enkelt att avropa en utbildning via ett telefonsamtal men att upphandla rätt typ av utbildning som tar sikte på rätt målbild är ett komplicerat arbete.

Syftet med denna modell är att ge konkreta tips, råd, stöd samt sprida information om upphandling av utbildningstjänster. Informationen i modellen riktar sig till upphandlare, beställare, politiker, verksamhetschefer och andra som påverkas av eller fattar beslut om olika former av utbildningstjänster.

I modellen finns praktiska exempel på tillvägagångssätt för olika faser i en upphandlingsprocess. Modellen baseras i huvudsak på skrivningar, avtalsvillkor och exempel från väl fungerande affärer och förfrågningsunderlag. De exempel som finns i modellen har prövats och använts i verkligheten i just upphandling av utbildningstjänster. De verkliga skrivningarna i denna modell anses således väl fungerande av både köpare och säljare av utbildningstjänster och är beprövade. I framställning framgår dessa verkliga exempel genom ingressen ”Exempel:”.

Vissa kommuner har inrättat en form av auktorisationssystem istället för att genomföra regelrätta upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. I ett auktorisationssystem kan företag löpande ansöka om att bli leverantör (auktoriserad anordnare) av t ex vuxen­utbildning. Erhållna uppdrag hos leverantörer baseras i huvudsak på kundval. Denna modell för upphandling av utbildningstjänster kan med fördel användas även vid upprättande av ett auktorisationssystem. De absolut flesta aspekterna av innehållet i ett auktorisationssystem är desamma som vid upphandling.

Framställningen är uppdelad i de traditionella tre faserna i en upphandling; Före, Under och Efter upphandlingen. Uppställningen har ett antal rubriker som är klickbara där under varje rubrik finns praktiska råd för en framgångsrik upphandling av utbildningstjänster.

Klicka dig vidare mellan de olika rubrikerna ovan, eller ladda ned hela guiden i pdf-format.

Utbildnings­branschen

Utbildnings­branschen i vid bemärkelse har ca 8 000 medarbetare fördelat på 650 företag i Sverige. Många av aktörerna i branschen är en- eller fåmans­företag som är inriktade på företagsspecifika utbildningar. Branschen omsatte ca 8 miljarder kr 2018.

160 av företagen i utbildnings­branschen är medlemmar i Utbildnings­företagen. Dessa medlems­företag sysselsätter ca 6 400 personer. Utbildnings­företagen är bransch- och arbetsgivar­organisationen för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetens­utveckling. Utbildnings­företagen ingår i Almega och är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Utbildnings­företagen

Utbildnings­företagen verkar för en seriös utbildningsbransch. I över tjugo år har vi arbetat för hög kvalitet och sunda affärsmetoder i branschen. Utbildnings­företagen träffar även kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor med Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Utbildnings­företagen är den enda bransch­organisationen som auktoriserar utbildnings­företag i Sverige. För att bli ett auktoriserat utbildnings­företag krävs bland annat ordnad och sund ekonomi, etablerade kvalitetsrutiner och att man följer branschens etiska regler. Varje medlems­företag måste varje år genomgå en granskning för att behålla sin auktorisation.

Utbildnings­företagen har tagit fram Allmänna leveransvillkor som ligger fritt för vem som helst att ladda ner från vår hemsida. Ur dessa Allmänna leveransvillkor kan upphandlare med fördel hämta inspiration till sina avtalsvillkor.