Hoppa till innehåll

Alla vinner på mer kompetens­utveckling i arbetslivet

Sverige är ett kunskapssamhälle. När entreprenörer och medarbetare tillämpar ny kunskap växer nya och mer produktiva företag, tjänster och produkter fram. Ska svenska företag fortsätta att vara världsledande behövs mer kompetensutveckling i arbetslivet.

Genom att staten stimulerar investeringar i medarbetares kunskap stärker företagen sin samlade kompetens och därmed sin konkurrenskraft. Det bidrar till ökad produktivitet, högre löner och ökade skatteintäkter för staten. 

En ny rapport från Almega beskriver hur näringslivet i dag arbetar med personalutbildning, hur individers ställning på arbetsmarknaden stärks samt hur andra länder stimulerar kompetensutveckling.

För att stärka Sverige som kunskapsnation, för att dra nytta av möjligheterna med AI och för att bidra till globala miljöutmaningar behöver näringslivets arbete med kompetensutveckling stärkas. Ett kompetensavdrag är ett första steg.

Det behövs nytt kompetensavdrag för att stärka kompetenskraften.

Därför föreslår vi en ny modell för kompetensutveckling i arbetslivet med kompetensavdrag.

Vilka är vinsterna med vår modell?

  • Sverige får fler konkurrenskraftiga och produktiva företag.
  • Det blir lika enkelt att investera i medarbetarnas kompetens som i nya maskiner.
  • Anställda vill börja jobba i företag som satsar mycket på kompetensutveckling.
  • Skapar bästa förutsättningarna för en hög och mer jämlik lönenivå.
  • Minskat behov av statligt omställningsstöd och arbetsmarknadspolitiska insatser.

1. Kompetensutvecklingsbehov som styrs av arbetslivet

Företagen behöver bättre förutsättningar att investera i personalutbildning. Företagens kompetensutvecklingsbehov är inriktat på arbetsrelaterade frågor och kompetenser som stärker företagens produktiviteten genom till exempel ökat samarbete på arbetsplatsen. Vidareutbildning som styrs av företagens behov och efterfrågan skapar mer resurseffektiva lösningar för samhället.

2. Systematisk kompetensutveckling för alla anställda i företagen

Risken är stor att företagen inte investerar tillräckligt i personalutbildning, och att endast anställda med förhandlingsstyrka får gå utbildningar. Att inte lyfta alla medarbetares kompetens är ett marknadsmisslyckande som i längden blir dyrt för företaget. Först när företag kan prioritera systematisk kompetensutveckling av alla anställda, kan den kollektiva intelligensen i företagen mobiliseras, och de stora produktivitetsvinsterna uppnås.

3. Kompetensavdrag för investeringar i personalutbildning

I dag kan företag dra av kostnaderna för personalutbildning mot företagets vinst. På detta sätt minskar företagets bolagsskatt. Det är bra men det räcker inte. Vi föreslår därför ett kompetensavdrag för en del av kostnaderna för de köpta utbildningarna. Ett kompetensavdrag som påminner om ROT-och RUT-avdraget där en del av kostnaderna för personalutbildningen dras av direkt. Därmed blir det ännu mer attraktivt att satsa på medarbetarnas kompetensutveckling.

4. Kvalitetsauktorisation av utbildningsföretag

En ökad efterfrågan på personalutbildningar ställer krav på utbildningsanordnarna att leverera utbildningar av högsta kvalitet. Utbildningsföretagen har branschens ledande kvalitetsauktorisation. Att anlita ett auktoriserat utbildningsföretag är en kvalitetsstämpel för företag som investerar i personalutbildning.

5. Fler standarder för professionella meriter

Mer personalutbildning innebär också ökat behov av standarder för professionella meriter – både branschspecifika och branschövergripande kvalifikationer. Både företag och medarbetare har allt att vinna på fler standarder, som skulle bidra till ökad rörlighet på arbetsmarknaden och tillgång på kompetenta medarbetare. Både företaget och medarbetarna behöver kunna visa upp de nya kompetenser som de har uppnått.

Det är en myt att Sverige är bäst på personalutbildning

Utbildningsföretagen svarar på vanliga frågor

Hur bra är Sveriges näringsliv på personalutbildning?

Det är en myt att Sverige är bäst på personalutbildning. I dag minskar investeringarna i personalutbildning och svenska företag arbetar inte lika systematiskt med kompetensutveckling som företag i andra länder. Denna utveckling hotar Sverige som innovativt kunskapsland.

Varför investerar inte företagen tillräckligt i personalutbildning i dag?

De immateriella investeringarna, som till exempel personalutbildning, behöver uppvärderas och ges samma uppmärksamhet som de materiella. Humankapital kan inte tas upp i balansräkningen som en tillgång som skrivs av över tid. Det finns flera orsaker till att företag inte investerar tillräckligt i medarbetarnas kompetens. I högkonjunktur är det svårt att avvara personal för utbildning och i lågkonjunktur saknas ofta resurser. Detta leder till att samhället som helhet inte investerar för lite i personalutbildning.

Varför behövs kompetensavdrag?

I dag minskar investeringarna i personalutbildning och svenska företag arbetar inte lika systematiskt med kompetensutveckling som företag i andra länder. Denna utveckling hotar Sverige som innovativ kunskapsnation. Ett kompetensavdrag kan stimulera fler företag att aktivt stärka sin samlade kompetens och därmed sin konkurrenskraft.

Hur kan ett kompetensavdrag utformas?

Vi föreslår ett nytt kompetensavdrag som subventionerar företags externa utbildningsinvesteringar. Avdraget ger arbetsgivare möjlighet att kvitta kostnaden för köp av externa kurser och utbildningar mot de skatteinbetalningar som görs via företagets skattekonto. Avdraget avgränsas till företags köp av utbildningar och kurser från externa leverantörer så att det blir enkelt att verifiera och följa upp. Vårt förslag innebär en avdragsmöjlighet för halva kostnaden av den externa utbildningen.

Räcker inte omställningsstudiestödet för att stimulera kompetensutveckling?

Omställningsstudiestödet riktar sig till individer som vill vidareutbilda sig inom sitt yrke eller till något helt nytt yrke. Individens utvecklingsönskemål genom omställningsstudiestödet kan bidra till företagens samlade kompetens, men det räcker inte. Företag behöver se till hela sin samlade kompetensutveckling och strategiskt utveckla många medarbetare.

Vem ska bestämma vilken kompetensutveckling medarbetare ska få gå?

Strategisk kompetens i företaget är arbetsgivarens beslut. Företagen definierar vilka behov man har i organisationen som helhet, det vill säga hur den kollektiva kompetensen behöver utvecklas. Detta betyder i sin tur att olika individer behöver gå olika kurser eller utbildningar som bidrar till företagets utveckling. Medarbetarna får då ökad kunskap och företaget större samlad kompetensbas.

Vem ska erbjuda kursen och vem ska betala?

Vårt förslag innebär avdragsrätt för köp av personalutbildningar från externa utbildningsanordnare. Kurserna ska syfta till att stärka företagens föreslår vidare att kompetensavdraget utformas som ett generellt avdrag mot skattekontot och inte kopplas till en specifik skatt.

Det finns flera skäl att fördra denna utformning. Modellen borgar för enkel administration eftersom det är här Skatteverket samlar de flesta av företagens skatter och avgifter. Skatteverket registrerar dessutom automatiskt ett skattekonto för alla som ska betala någon form av skatt eller avgift till myndigheten. Genom att kompetensavdraget kopplas till företagens samlade skatteinbetalningar finns alltid en skattebas att göra avdraget från.

Vad skulle kompetensavdraget kosta staten?

Med ett kompetensavdrag motiveras företagen till ökade investeringar i medarbetarna, och med en marknad för vidareutbildning blir det resurseffektiva lösningar som styrs av företagens efterfrågan. Om företag får dra av 50 procent av kostnaden för externa utbildningar och kurser skulle det i dagsläget motsvara subventioner på omkring 3,6 miljarder kronor. Om reformen slår väl ut, och utbildningsinköpen ökar med exempelvis 50 procent, uppgår kostnaden till ungefär 5,3 miljarder kronor.

De minskade skatteintäkter som kompetensavdraget innebär, kompenseras av en mer robust och dynamisk arbetsmarknad, högre produktivitetsutveckling vilket minskar kostnaderna för omställning och arbetsmarknadsutbildning.

Gillar du vår modell för kompetensutveckling i arbetslivet?

Dela sidan i dina sociala kanaler!

Missa inte seminariet vi arrangerar i Almedalen den 27 juni!

Vill du veta mer om framtidens modell för kompetensutvckling?

Ta gärna kontakt med mig

Per Hammar

Branschchef Almega Utbildningsföretagen

Stockholm

+46 8 762 69 43 +46 72 204 91 77 E-post

Läs mer