Hoppa till innehåll
Varje år utför Utbildningsföretagen uppföljande kvalitetsrevisioner. Dessa revisioner innebär en strukturerad granskning av hur medlemsföretagen efterlever de fastställda kraven för kvalitetsauktorisation. Revisionen resulterar i en revisionsrapport som innehåller eventuella avvikelser och ytterligare observationer.

Denna process är en kritisk del i att upprätthålla höga kvalitetsstandarder inom utbildningssektorn, säkerställa överensstämmelse med branschspecifika krav och främja kontinuerlig förbättring hos medlemsföretagen.

Sedan revisionsarbetet inleddes 2019 har totalt 57 revisioner genomförts. Målet har varit att genomföra 20 revisioner per år och då revisionsarbetet tillfälligt pausades under delar av coronapandemin är detta mål också nått. Under 2023 har 20 revisioner genomförts enligt plan, vilket tyder på ett starkt engagemang från medlemsföretagen att få sitt kvalitetsarbete granskat.

Inför 2022 genomfördes också vissa förändringar i revisionsprocessen, vilka har inneburit att medlemsföretaget får förberedda en större del själva i arbetet och i princip skicka in en helt ny auktorisationsansökan. Det har gjort att djupintervjuerna vid revisionstillfället har kunnat bli mer effektiva, men det har också uppmuntrat företagen att noggrant gå igenom sina rutiner och processer, vilket i sin tur har lett till en förbättrad kvalitetskontroll och en ökad medvetenhet om vikten av kvalitetsarbete.

Tack vare denna både effektiviserande och kvalitetshöjande process har styrelsen Inför 2024 satt ett nytt mål om 30 genomförda revisioner.

I 2023 års revisioner har totalt 20 genomförda granskningar resulterat i varierande resultat. 9 av de granskade företagen klarade sig utan några avvikelser, vilket pekar på en stark överensstämmelse med de uppsatta kvalitetsstandarderna. 11 företag uppvisade avvikelser vilka alla hittills har justerats inom den utsatta tidsfristen om 60 kalenderdagar.

En intressant iakttagelse är att majoriteten av avvikelserna under 2023 faller under kriterieområdet för *Systematiskt kvalitetsarbete*. Det är för övrigt samma mönster som vi sett under föregående års (2019-2022) revisioner. Detta tyder på att även om utbildningsföretagen generellt presterar väl inom områden som direkt berör utbildning, finns det fortfarande utmaningar i att upprätthålla och förbättra de systematiska processerna för kvalitetskontroll och -utveckling. En förändring är dock att medan vi under 2019-2022 kunde notera att bristerna i det systematiska kvalitetsarbetet framför allt var kopplat till organisatoriska förändringar inom medlemsföretagen (vilket i huvudsak resulterade i ett otydligt kvalitetsansvar) ser vi nu att bristerna nu i huvudsak handlar om att man inte uppdaterat kvalitetspolicy och mätbara mål.

En genomgående trend sedan revisionsarbetet infördes är att företag som har lagt ett särskilt fokus på kvalitetsfrågor, exempelvis genom ISO-certifiering, tillsättning av kvalitetschef eller platta organisationsstrukturer där VD tar ett stort kvalitetsansvar, har visat sig vara mer framgångsrika i att undvika avvikelser. Detta understryker vikten av att integrera kvalitetstänkandet i företagets kultur och ledningsstruktur.

Utbildningsföretagens medlemsföretag fortsätter att utveckla och förbättra sina kvalitetsprocesser. Denna positiva trend, med en ökad medvetenhet och fokus på kvalitetsarbete, är avgörande för att säkerställa högkvalitativa utbildningstjänster. Samtidigt kan vi konstatera att det på vissa håll kvarstår utmaningar, särskilt vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet, som kräver kontinuerlig uppmärksamhet och förbättring.

Fotnot: Under 2023 har följande medlemsföretag genomgått Utbildningsföretagens uppföljande kvalitetsauktorisation: Astar, Berghs School of Communication, Blendow Group, Consensus, Eductus, Hermods, Humanistiskt lärcentrum, JENSEN education, KUI, Malmö Yrkeshögskola, Montico, Movant, Nackademin, Plushögskolan, Prevent, SIPU, Trainor, Trädgårdsakademin, Xpectum, YH Akademin.