Hoppa till innehåll

Utbildnings­företagens etiska regler

Förhållande till kunder och kursdeltagare

Medlemsföretagen eftersträvar alltid till ett gott förhållande till kund och deltagare genom att:

 • säkerställa att utbildningarna uppfyller utlovat innehåll och upplägg
 • ge bästa möjliga kundnytta
 • arbeta för att ge deltagare tillgång till rätt utbildning
 • lämna tydlig information om utbildningens innehåll, mål och resultat
 • behandla klagomål från deltagare och kunder på ett adekvat sätt
 • ständigt förbättra utbildningar, tjänster och verksamhet
 • utbildningarnas innehåll och genomförande genomsyras av respekt för den enskilda individen och utgår från alla människors lika värde och rättigheter
 • utbildningarna bedrivs i en trygg, öppen och inkluderande miljö

Förhållande till andra utbildningsgivare

Medlemsföretagen arbetar för ett gott förhållande till andra utbildningsgivare genom att:

 • konkurrera på marknadsmässiga villkor
 • inte misskreditera andra
 • jämföra med andra på objektiva och sakliga grunder
 • inte plagiera andras kurser och utbildningar
 • rekommendera annat utbildningsföretag i Utbildningsföretagen, när lämplig utbildning saknas i det egna utbudet

Förhållande till samhället

Medlemsföretagen arbetar för ett öppet och fritt samhälle genom att:

 • bidra till utveckling av näringsliv och förvaltning
 • följa lagar och förordningar
 • fullgöra och efterleva myndighetskrav
 • arbeta för att samhället säkrar stabila och sunda villkor för utbildningsbranschen
 • arbeta för rimliga konkurrensförhållanden mellan samhällsägda och privata utbildningsföretag
 • arbeta för hållbar miljömässig, social och ekonomisk utveckling

Förhållande till branschen

Medlemsföretagen arbetar för branschens bästa genom att:

 • ta ansvar för hur branschen verkar och hur den uppfattas
 • bidra till branschens goda rykte bland myndigheter och organistioner
 • verka för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed