Utbildnings­företagens etiska regler

Förhållande till kunder och kursdeltagare

Medlems­företagen eftersträvar alltid till ett gott förhållande till kund och deltagare genom att:

• säkerställa att utbildningarna uppfyller utlovat innehåll och upplägg
• ge bästa möjliga kundnytta
• arbeta för att ge deltagare tillgång till rätt utbildning
• lämna tydlig information om utbildningens innehåll, mål och resultat
• behandla klagomål från deltagare och kunder på ett adekvat sätt
• ständigt förbättra utbildningar, tjänster och verksamhet.
• utbildningarnas innehåll och genomförande genomsyras av respekt för den enskilda individen och utgår från alla människors lika värde och rättigheter.
• utbildningarna bedrivs i en trygg, öppen och inkluderande miljö.

Förhållande till andra utbildningsgivare

Medlems­företagen arbetar för ett gott förhållande till andra utbildningsgivare genom att:

• konkurrera på marknadsmässiga villkor
• inte misskreditera andra
• jämföra med andra på objektiva och sakliga grunder
• inte plagiera andras kurser och utbildningar
• rekommendera annat utbildnings­företag i Utbildnings­företagen, när lämplig utbildning saknas i det egna utbudet.

Förhållande till samhället

Medlems­företagen arbetar för ett öppet och fritt samhälle genom att:

• bidra till utveckling av näringsliv och förvaltning
• följa lagar och förordningar
• fullgöra och efterleva myndighetskrav
• arbeta för att samhället säkrar stabila och sunda villkor för utbildnings­branschen
• arbeta för rimliga konkurrensförhållanden mellan samhällsägda och privata utbild-nings­företag
• arbeta för hållbar miljömässig, social och ekonomisk utveckling.

Förhållande till branschen

Medlems­företagen arbetar för branschens bästa genom att:

• ta ansvar för hur branschen verkar och hur den uppfattas
• bidra till branschens goda rykte bland myndigheter och organisationer
• verka för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed.