Villkor för medlemskap

För att bli medlem i Utbildnings­företagen måste företaget uppfylla följande villkor:

 1. Utövar verksamhet inom utbildnings- eller matchnings­branschen sedan minst 12 månader.*
 2. Följer Stadgar för Almega Utbildnings­företagen.
 3. Bedriver aktuell verksamhet i juridisk person.
 4. Visar upp den senaste årsredovisningen med revisionsberättelse och i övrigt styrker ordnad ekonomi.**
 5. Uppvisar rating enligt minst nivå 40 i Creditsafe.
 6. Inte har några aktuella ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
 7. Har lämnat in en självdeklaration gällande Kriterier för kvalitetsauktorisation.
 8. Uppvisar giltig ansvarsförsäkring.
 9. Tillämpar minst Utbildnings­företagens allmänna leveransvillkor (standardavtal).
 10. Följer Utbildnings­företagens etiska regler.
 11. Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, betalar skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring samt följer Utbildnings­företagens etiska regler.
 12. Synliggör att det är ett medlems­företag i sin marknadsföring och platsannonsering.
 13. Årligen redovisar Effekten av utbildningarnas genomförande.
 14. Genomgår Utbildnings­företagens återkommande granskning och underställer sig Tillsyn av Utbildnings­företagens auktorisationsnämnd.

Om ovanstående villkor uppfylls vid ansökan kommer Utbildnings­företagens kansli att besluta om medlemskap. Handläggningstiden är 1-2 veckor om ansökan är komplett. Inträde görs alltid per den första i månaden, antingen innevarande eller nästa.

Parallellt handläggs den inkomna självdeklarationen avseende Kriterier för kvalitetsauktorisation. Detta är en längre process som kräver analys av Utbildnings­företagens auktorisationsnämnd samt beslut i Utbildnings­företagens styrelse.

 

* Företag som har haft verksamhet inom utbildningsområdet i mindre än ett år kan inte erhålla auktorisation, men kan upptas som kandidat­företag (i) när de ansöker om medlemskap i Utbildnings­företagen. Så fort företaget har bedrivit utbildningsverksamhet enligt punkt 1 ovan i minst 12 månader ska det ansöka om auktorisation vid tidpunkt som meddelas av Utbildnings­företagens kansli.

** Sökande som inte valt in revisor vid första auktorisationstillfället behöver inkomma med en boksluts­rapport (enl. Reko) framtagen av en auktoriserad redovisningskonsult. Vidare måste man ändra i bolagsordningen så att det framgår att revisor anlitats (gäller även små aktiebolag).