Auktorisations­nämnden granskar kvaliteten

Auktorisationsnämnden består av representanter från medlems­företagen och arbetslivets organisationer, samt Utbildnings­företagens branschchef. Nämnden leds av en oberoende ordförande. Samtliga ledamöter väljs vid Utbildnings­företagens årsmöte.

Auktorisationsnämndens huvudsakliga uppgift är att granska ansökningar om medlemskap i Utbildnings­företagen och ge rekommendation till Utbildnings­företagens styrelse, som beslutar om auktorisation ska beviljas. Auktorisationsnämnden ansvarar även för tillsyn och granskningar av medlemmarnas efterlevnad av auktorisationskraven och ger rekommendation till Utbildnings­företagens branschchef eller styrelse om åtgärd vid eventuella överträdelser.

Auktorisationsnämndens ledamöter omfattas av sekretess. Information rörande befintliga eller kommande medlemmar, eller nämndens arbete, inte får föras vidare
till andra utanför nämnden. Vidare åläggs ledamöterna att efter fattade rekommendationer om beslut radera allt material kopplat till auktorisations- eller tillsynsärende. Vid brott mot sekretessen utesluts person och organisation ur auktorisationsnämnden under tolv månader.

Rutin vid genomgång av auktorisations- och tillsynsärenden

Nedanstående rutin gäller vid genomgång av auktorisations- och tillsynsärenden vid nämndens sammanträden:

  • Kort presentation om det ansökande företaget
  • Inledande frågor
  • Sammanfattning av på förhand utskickat underlag
  • Diskussion
  • Beslut om rekommendation

Auktorisationsnämnden 2018-2019:


Ordförande:
Staffan Söderberg, AMAP Sustainability

Ledamöter:
Fredric Skälstad
, branschchef Utbildnings­företagen
Carina Dahllöf, Silf
Patrik Nystedt, fd Irisgruppen
Josua Falk, Sipu
Frida Andersson, Teknik­företagen

Suppleant:
Stefan Haglund, Företagsuniversitetet

Föredragande:
Johan Winsborn, kvalitets- och auktorisationschef Utbildnings­företagen