Beslut om auktorisation

Efter granskningen avlämnar auktorisationsnämnden en rekommendation till styrelsen. Det är sedan styrelsen som fattar det avgörande beslutet.

Auktorisationsnämnden granska ansökningar om kvalitetsauktorisation och ger en rekommendation till Utbildnings­företagens styrelse. Det är styrelsen som fattar det avgörande beslutet.

Auktorisationsnämndens ledamöter omfattas av sekretess. Information rörande befintliga eller kommande medlemmar, eller nämndens arbete, inte får föras vidare
till andra utanför nämnden. Vidare åläggs ledamöterna att efter fattade rekommendationer om beslut radera allt material kopplat till auktorisations- eller tillsynsärende. Vid brott mot sekretessen utesluts person och organisation ur auktorisationsnämnden under tolv månader.

Vid genomgång av auktorisations- och tillsynsärenden vid nämndens sammanträden följs följande rutiner:

  • Kort presentation om det ansökande företaget
  • Inledande frågor
  • Sammanfattning av på förhand utskickat underlag
  • Diskussion
  • Beslut om rekommendation