Nej till gräddfil för ”idéburna” aktörer

Ska kommunerna kunna ge ”idéburna” aktörer i välfärden kontrakt utan upphandling och utan möjlighet till överprövning? Det föreslår regeringen i en promemoria. Förslagen öppnar för godtycklighet och riskerar att leda till oegentligheter. Almega Utbildningsföretagen avstyrker därför förslagen. Vi ansluter oss därmed till tunga myndigheter som Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Du kan läsa remissvaret nedan.

Utbildningsföretagen förespråkar en rättssäker och effektiv upphandling som ger medborgarna största möjliga samhällsservice för sina skattepengar. Vi avstyrker därför förslagen i promemorian.

Välfärdsutredningen (SOU 2016:78) föreslog att upphandlingar av välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde som saknar ett gränsöverskridande intresse ska lämnas helt oreglerade. Avsaknad av tydliga upphandlingsregler öppnar för att kommuner och andra myndigheter helt godtyckligt anlitar leverantörer utan föregående upphandling, något som leder till sämre kvalitet i välfärdstjänsterna och skapar rättsosäkerhet, ineffektivitet och konkurrenssnedvridningar. Almega Utbildningsföretagen avvisar därför Välfärdsutredningens förslag.

Vi anser dock att det finns skäl att se över LOU. Även om syftet lagen är gott upplever många aktörer regelverket som både hämmande och byråkratiskt. Regleringen är svåröverskådlig och därmed svår att tillämpa. Rädslan för att göra fel, och få sin upphandling överprövad, leder till att många myndigheter inte vågar ställa krav på annat än lägsta pris. En utredning, Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor (dir 2017:69), har i uppdrag att analysera och bedöma behovet och lämpligheten av att ha särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster. Almega Utbildningsföretagen anser att eventuella förändringar av upphandling av välfärdstjänster bör hanteras av denna utredning. I stället för att flera utredningar – även SOU 2017:44 föreslår förändringar på området – och promemorior föreslår förändringar bör arbetet med upphandlingsreglerna samordnas av en utredning.

Almega Utbildningsföretagen avstyrker förslaget i remisspromemorian om att införa ett nytt kapitel (19 a) i LOU. En särskild reglering för välfärdstjänsterna innebär en försvagning av rättssäkerheten. Syftet med den föreslagna regleringen är att gynna idéburna leverantörer. Det institutionaliserade godtycket framgår tydligt i konsekvensbeskrivningen: den upphandlande myndigheten kan ”visserligen som en följd av annonsen få ett antal anbud att hantera”, men eftersom ”några andra regler för förfarandet eller de allmänna principerna inte föreslås gälla” kommer de ”ändå ha stor möjlighet att välja vilken leverantör som ska anlitas”. Det finns en möjlighet att överpröva upphandlingen, men endast utifrån de föreslagna bestämmelserna i 19 kap. 24-27§§, t.ex. om upphandlingen har utannonserats på ett felaktigt sätt, om kontraktet inte stämmer överens med annonsen eller om leverantörerna inte har fått berättigad information.

Vår slutsats är att det – med promemorians förslag – kommer att finnas stora möjligheter att utforma annonsen och förfrågningsunderlaget så att någon konkurrens inte uppstår. Annonseringsplikten blir en regel tömd på innehåll och möjligheten till överprövning blir i verkligheten oanvändbar. Förslaget riskerar att medföra sämre kvalitet på samhällstjänster och öppnar för oegentligheter. Det finns en uppenbar risk för godtyckliga tilldelningar av kontrakt.